Hrajte zodpovedne – my hráme na rovinu

Linka pomoci: 0800 800 900

Prevádzkové hodinky: pondelok až piatok od 9:00 do 17:00

  • Hrajte zodpovedne
  • GDPR
  • Žiadosť o samovylúčenie

Ascomp je spoločensky zodpovedná spoločnosť, ktorej záleží na zodpovednom správaní svojich hráčov. AScomp, ako prevádzkovateľ kasín a stávkových hier, vykonáva svoju činnosť legálne, zodpovedne a poctivo. Poskytujeme hráčom podporu a kompletné informácie z hazardnej oblasti.

Ak začnete hrať stane sa to zábavou. V kombinácii s možnou výhrou, atmosférou kasín spôsobuje ešte vzrušujúcejší zážitok. Hazard je atraktívny ak chcete skúsiť rýchlo prísť k peniazom a skúsiť svoje šťastie. Dbajte na bezpečné hranie a majte ho stále pod kontrolou. Existuje skupina ľudí, ktorí však nemajú pod kontrolou a strácajú tak kontrolu nad svojím triezvym rozhodovaním. Zažívajú obrovské stavy eufórie v čase výhier a žijú v domnienke, že dokážu šťastenu ovládať, na druhú stranu pri prehrách upadajú do zúfalstva a myslia si, že ich šťastena opustila ale čoskoro sa vráti. Častokrát sa stáva, že ak prehrávate, tak pokračujete v hraní s cieľom získať späť prehrané, no ak vyhrávate viete, že využívate vyhrané peniaze. Ak sa takéto niečo u vás deje, tak to už nie je hranie za účelom zábavy, ale pobláznenie.
Hrajte s rozumom a citlivo, pretože hazard môže byť návykovým. V takomto prípade je potrebné sa nechať diagnostikovať, jedná sa častokrát o poruchu impulzívneho ovládania sa, ale čo je pozitívne tak tento druh poruchy je liečiteľný. Väčšina hráčov dokáže svoje hranie udržať pod kontrolou a nehrozí im, že podľahnú patologickému hraniu. Nemusíte mať strach, že by sa z vás stal závislý hráč, keďže len okolo 5% z pravidelných návštevníkov sa stáva závislým.

Pýtate sa za akých okolností sa stanete závislým hráčom? Je to ten moment vo vašom živote, kedy začne trpieť váš život kvôli vášni k hazardu. Je k dispozícii množstvo testov, ktorými dokážete zistiť, či máte ono nutkanie. Medzi signály, ktoré môžete pozorovať patria nutkavé hazardné hranie, požičiavanie si peňazí na hazard, zmeny v charaktere hráča, klamstvo, utajovanie, riskovanie, hanbenie sa, riskovanie zamestnania rodiny atď.

Ak sa stane osoba závislá, tak je možné podať písomnú žiadosť o zákaz vstupu do herien na dobu určitú. Odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, pretože je veľmi ťažké pre ľudí prekonať tento druh patologického správania. Podpora od rodiny je rovnako potrebná, keďže patologický hráč nie je schopný vyhľadať sám odbornú pomoc. Môžete sa obrátiť odborníkov na linke pomoci alebo na webstránke https://www.hrajsrozumom.sk/ na ktorej sa môžu hráči otestovať a dozvedia sa tiež všetky dôležité informácie, prípadne adresujú svoje otázky v súvislosti s hraním.

ASCOMP spol.s r.o.

Informácie poskytované dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruhy dotknutých osôb: Zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa1

Prevádzkovateľ ASCOMP spol.s r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

•   Uvidencia zmluvných partnerov,
•   Kamerový monitoring,
•   Žiadosti dotknutých osôb,
•   Kontrola veku návštevníka prevádzky a/alebo evidencie návštevníka prevádzky v Registri FO vylúčených z hrania hazardných hier,
•   Predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti o ochrana pred financovaním terorizmu

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby , ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Dotknutá osoba je oprávnená:

•   požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
•   požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
•   požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
•   požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
•   požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
•   právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
•   požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaEvidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby), fyzických osôb.
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôbZmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko,
obchodné údaje,
názov a sídlo.
Zdroj osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Vedenie finančného účtovníctvazmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
Súdy, exekútoriObchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaníTrestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
informácie o obchodných prípadoch10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: otvorený

Kamerový monitoring priestorov vnútorných priestorov aj priestorov prístupných verejnosti
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaOdhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebo zdravia
Právny základ spracúvania osobných údajov

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Ustanovenie § 13 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – kontrolný mechanizmus

Okruh dotknutých osôbotvorený
Zoznam osobných údajovobrazový záznam
Zdroj osobných údajovkamerový monitoring
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Nie súNie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
SúdyObčiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje14 dní /
lehota nie je upravená zákonom

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaEvidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie.
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôbOsoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov.
Zoznam osobných údajovMeno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo.
Zdroj osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi alebo návštevník prevádzky/herne.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Nie súNie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
SúdyObčiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa

Kontrola veku návštevníka prevádzky a/alebo návštevníka prevádzky / herne v Registri FO vylúčených z hrania hazardných hier.
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaKontrola veku FO podľa OP pre prípad, ak má prevádzkovateľ pochybnosti, či návštevník prevádzky je starší viac ako 18 rokov a / alebo kontrola pre prípad či je návštevník evidovaný v Registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier.
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, konkrétne zákona č. 219/1996 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (§35) a zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.
Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôbVšetci návštevníci prevádzky v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, resp. Návštevníci prevádzky u ktorých je predpoklad, že nedovŕšili vek 18 rokov.
Zoznam osobných údajovFotografia, rodné číslo, resp. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené
Zdroj osobných údajovOP alebo iný identifikačný úradný doklad náv-števníka prevádzky
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Nie súNie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
SúdyObčiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
MR SRzákon č. 219/1996 Z. z. a zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (§35) a zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota /
Právny základ
Nie jeNie je

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa

Predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti o ochrana pred financovaním terorizmu.
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľaOverenie identifikácie FO (zákazníka – výhercu) podľa OP v prípade výhry vyššej ako 2000 €
Právny základ spracúvania osobných údajovUstanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Okruh dotknutých osôbVšetci hráči, kt. dosiahli výhru vyššiu ako 2000€.
Zoznam osobných údajovFotografia, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby
Zdroj osobných údajovOP alebo iný identifikačný úradný doklad výhercu
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvaniaOkruh sprostredkovateľov
Nie súNie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcovPrávny základ
SúdyObčiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
finančná spravodajská jednotkazákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade ohlasovania neobvyklej obchodnej operácie)
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
KategóriaLehota /
Právny základ
Všetky spracúvané osobné údaje5 rokov

GDPR si môžete stiahnuť aj TU.

Register vylúčených osôb (RVO)

V zmysle § 34 ods. 1 Zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách Register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v § 33 ods. 2 prvej vete.

Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a
a) ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,
b) ktorá sama požiadala o vylúčenie,
c) ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
d) ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium,
e) ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
f) ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
g) voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:
a) meno, priezvisko a titul fyzickej osoby
b) rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c) dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,
d) dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa § 34 odseku 2,
e) dátum začatia plynutia lehoty a dátum uplynutia lehoty trvania zákazu účasti na hazardných hrách, ak ide o fyzickú osobu podľa § 34 odseku 2 písm. e).
Údaje do registra:

a) o fyzickej osobe poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi a fyzickej osobe, ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné, poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie o priznaní nároku na náhradné výživné,
b) o osobe, ktorá sama požiadala o vylúčenie, poskytuje táto osoba,
c) o fyzickej osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, sa poskytujú vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol do registra podľa osobitného predpisu zapísaný údaj o tom, že sa tejto fyzickej osobe diagnostikovala choroba patologického hráčstva,
d) o fyzickej osobe, ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia,
e) o fyzickej osobe, voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy, poskytuje orgán činný v trestnom konaní vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa takéto trestné stíhanie začalo,
f) o fyzickej osobe, ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, vrátane informácie o skrátení lehoty trvania tohto zákazu poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze; tento súd poskytuje údaje v listinnej podobe do času, kým nie je zabezpečené automatizované získavanie údajov z informačného systému súdu. Tieto údaje poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, zasiela údaje do registra správcovi registra (Ministerstvo financií SR)
a) v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra s kvalifikovaným elektronickým podpisom s využitím Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo
b) v listinnej podobe zaslaním/doručením autorizovanej žiadosti poštou/osobne (adresa na zaslanie žiadosti je Ministerstvo financií SR, Oddelenie hazardných hier, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15); formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle správcu registra alebo si ho môžete stiahnuť tu
Pri zápise fyzickej osoby do registra na vlastnú žiadosť môže osoba zapísaná v registri požiadať o výmaz z registra najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise. Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra ak zistí, že pominuli dôvody na tento zápis.

V zmysle § 33 ods. 3 Zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách je fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb zakázaný vstup do herne. Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať.

Podľa Prechodných ustanovení § 58m ods. 15 Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných sa register vylúčených osôb zriadil s účinnosťou od 1. januára 2019. Informačný systém Register vylúčených osôb (IS RVO)
Účelom IS RVO je viesť v elektronickej podobe register fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách v zmysle legislatívy a zabezpečiť on-line lustráciu osoby pri návšteve prevádzky hazardnej hry na základe jej identifikácie s výsledkom stotožnený/nestotožnený s vylúčenou osobou.

Používateľmi IS RVO sú:
• Správca IS RVO (MF SR – sekcia finančného trhu)
• Prevádzkovateľ IS RVO (DataCentrum)
• Prevádzkovateľ hazardnej hry– poverené osoby prevádzkovateľa HH
• Orgán dozoru – poverené osoby Finančnej správy
Register vylúčených osôb bol prevádzkovateľom HH sprístupnený prostredníctvom modulu WebPortál RVO dostupným z internetu (nezávislý na platforme na strane klientskych počítačov, resp. koncových zariadení, kompatibilný s bežne používanými internetovými prehliadačmi), resp. prostredníctvom webového aplikačného rozhrania Web API.

Portál má pre prevádzkovateľov HH sprístupnenú funkčnosť:
– na lustráciu konkrétnej osoby (hráča) na základe mena, priezviska a rodného čísla (resp. dátumu narodenia, ak nie je pridelené rodné číslo) s následným potvrdením.

Ďalšia funkčnosť portálu:
– zadanie hlásenia pre podporu IS RVO
– oznamy o plánovaných odstávkach systému
– dôležité oznamy pre prevádzkovateľov.

Pre prihlásenie sa do WebPortálu RVO bolo každému prevádzkovateľovi na každú jeho prevádzku vygenerované prihlasovanie meno a pridelený OTP Token (v počte 2 ks na prevádzku, z toho 1 ks ako záložný). Po autentifikácii zodpovednej osoby prevádzkovateľa HH za danú prevádzku do WebPortálu RVO (zadanie prihlasovacieho mena a kódu vygenerovaného OTP Tokenom) vykoná zodpovedná osoba lustráciu fyzickej osoby na základe zadania stanovených údajov (meno, priezvisko, rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené). Na základe vráteného výsledku z IS RVO (stotožnený/nestotožnený) zodpovedná osoba prevádzkovateľa HH konkrétnej osobe umožní resp. neumožní vstup do herne.

Dokument si môžete stiahnuť tu

SÍDLO SPOLOČNOSTI

KONTAKT

All rights reserved ASCOMP 2020